วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รอยยิ้มของพระราชา

5 ธันวามหาราช

ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยแด่องค์พ่อฟ้าไทย
ขอทรงหายจากอาการพระประชวร มีพระพลานามัย ที่แข็งแรง
สมบูรณ์ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน เป็นที่รักยิ่งของประชาชน
ชาวไทยตลอดกาลนานเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า Opium บล็อก Andaman

แย้มพระสรวล

โชคดีมีบุญ ได้เห็นรอยยิ้มของพระราชา ที่ทรงครองใจมหาชน
มายาวนาน นับเป็นบุญและเป็นความอิ่มใจหาที่สุดมิได้ในวันนี้


เหนือความอิ่มใจคือความเคารพและบูชา

พระบรมสาทิสลักษณ์ของภูมิพโลภิกขุ แขวนประดับผนัง แสงเทียนส่องสว่าง
กระทบภาพจนเห็นสีกรักที่ย้อมสบง จีวร และอังสะ ดูเรื่อเรื่อง.. สายพระเนตร
ขององค์ภิกษุในภาพ ดูสงบนิ่ง

 
เทิดทูนไว้เหนือเกล้าฯ

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

 
รูปที่มีทุกบ้าน...
 
ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกรของพระองค์
ยังคงเป็นภาพที่ประทับอยู่ในความทรงจำของผู้คนตราบนานเท่านาน
 
 
รูปที่มีทุกห้อง..
 
 
 
ปฏิทินที่ทรงคุณค่า ปฏิทินที่สะสมไว้ มีบางแผ่นทั้งเก่า และซีดจาง ตามกาลเวลา
แต่เป็นความภาคภูมิใจของผู้สะสม รูปพระองค์ท่านไม่ว่าจะรูปเก่า รูปใหม่ ก็เป็น
สิริมงคลกับบ้านนั้นๆ
 
 
 
มุมเบาๆ กับสุนัขทรงเลี้ยง
 
 
พระราชนิพนธ์.. The Story of Tongdaeng
 
ภาพประทับใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จย่า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพ เมื่อจันทร์ที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2470 ณ เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา


ทั้งนี้เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี กำลังทรงศึกษา
วิชาการอยู่ในประเทศนั้น ทรงมีพระนามเดิมว่า พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุยเดช
พระองค์ทรงมีพระเชษฐภคินี และพระบรมเชษฐา 2 พระองค์ คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดล


...เมื่อ พ.ศ.2471 หลังจากที่สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงสำเร็จการศึกษาวิชา
แพทย์จากสหรัฐอเมริกาแล้ว พระเจ้าอยู่หัวได้ตามเสด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จ
พระบรมราชชนนี เสด็จนิวัติประเทศไทยเป็นครั้งแรก แต่หลังจากเสด็จนิวัติพระนคร
ได้ไม่ถึงปี สมเด็จพระบรมราชชนกก็ประชวรเสด็จสวรรคต เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.
2472 ขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษาเพียง 1 พรรษากับอีก 9 เดือน


...เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จสวรรคต พระราชภาระจึงตกเป็นของสมเด็จพระ
บรมราชชนนีที่จะอภิบาลพระราชโอรส พระธิดา ทั้งสามพระองค์ตามลำพัง พระราช
ภาระนี้ใหญ่หหลวงนัก แต่ด้วยเดชะพระบารมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่ง ทรงอภิบาลรักษาพระราชโอรส พระราชธิดาให้ทรง
พระเจริญ งามพร้อมด้วยพระราชจริยาวัตร และสมบูรณ์ด้วยพระสติปัญญา สมพระ
อิสริยยศ และความหวังของประชาชน...


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อ วันที่
9 มิถุนายน พ.ศ.2489 ขณะนั้นมีพระชนมพรรษาได้ 18 พรรษากับอีก 6 เดือน
4 วัน และทรงอยู่ระหว่างการศึกษาในต่างประเทศ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเสด็จฯกลับไป
ศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยทรงเลือกเรียนวิชากฎหมายและวิชารัฐศาสตร์
อันเป็นประโยชน์ในภายหน้า ต่อการดำรงตำแหน่งพระมหากษัตริย์


ระหว่างที่ทรงศึกษาเล่าเรียน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฏร
ของพระองค์เสมอ และประชาชนชาวไทยก็รู้สึกห่วงใยพระองค์เช่นเดียวกัน..


...เมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับในประเทศแล้ว ผู้สำเร็จราชการ
แทนพระองค์ก็หมดหน้าที่ พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหน้าที่
พระมหากษัตริย์ด้วยพระองค์เอง ในเดือนกันยายน พ.ศ.2498 ทรงตั้งปณิธาน
ไว้ว่า จะเสด็จพระราชดำเนินออกเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดให้ทั่วประเทศ โดยเริ่ม
ที่ภาคกลางก่อน แล้วก็เสด็จฯ ยังภาคอื่นๆ จนครบทุกภาค
 

....การเสด็จพระราชดำเนิน เยี่ยมประชาชนในภาคต่าง ๆ ทำให้มีพระราชหฤทัย
ผูกพันถึงทุกข์สุขของประชาชนมากขึ้น ทำให้เกิดพระราชดำริ ที่จะผ่อนปรนแก้
ปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชน  และแผนงานระยะยาวสำหรับแก้
ปัญหาในอนาคตต่อไป พร้อมกันนั้น ประชาชนก็เกิดความผูกพันทางใจ และเพิ่ม
ความจงรักภักดีต่อองค์ประมุขของชาติขึ้นตามลำดับ ตลอดไปจนถึงพระบรมวงศ์
ทุกพระองค์ อันยากที่จะหาความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชา
ชนในประเทศใดมาเทียบตราบจนปัจจุบัน

- - - - - - - - -

....พระองค์ท่านทรงตระหนักอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอว่า..
ความทุกข์ของประชาชน คือความทุกข์ของพระองค์ พระเจ้าอยู่หัวทรงอาทรห่วงใย
ราษฎรของพระองค์ยิ่งนัก มีน้ำพระราชหฤทัยใสสะอาดบริสุทธิ์ เปี่ยมด้วยพระเมตตา
กรุณา เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร เพื่อทรงทราบ ทุกข์ สุข จากปากคำของ
ราษฎรเองเสมอมา//..
 
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนานค่ะ
 
- - - - - - - - -

ขอขอบคุณภาพวาด

 พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พ่อของแผ่นดิน (ภาพแรก)
โดยอาจารย์จักรพันธุ์ โปยษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ

และ

 พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระพ่อฟ้าหลวงของชาวไทย (ภาพที่3)
โดยอาจารย์สุรสิทธิ์ เสาว์คงพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จย่า
(ภาพท้ายสุด) ไม่มีข้อมูลค่ะ

ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ

... Opium//.

 
เพลง ธงชาติ เวอร์ชั่น กองทัพเรือ Official Music Video
ยังคงมี หลง ลงลาย เป็นผู้ขับร้อง พร้อมทั้ง เรือตรี สันติ ลุนแผ่
และคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
 
 
เพลงเพราะมากจริง ๆ ค่ะ 
ขอบคุณ youtube.com 
ขอบคุณ ทหารเรือกองทัพเรือ ผู้ทำเวอร์ชั่นนี้
ขอบคุณมากๆ ค่ะ
 
 
- - - - - - - - - - -
 
 

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นบทความที่งดงามมากจริง ๆ ครับ
    ได้อ่านแล้วมีความรู้สึกซาบซึ้ง และดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของในหลวงพระองค์นี้ของเรา
    ขอถวายพระพรให้ทรงหายจากอาการพระประชวรในเร็ววัน และทรงพระเจริญ

    ตอบลบ